DRAMA ÇALIŞMALARI

   Drama

Canlandýrma ve somutlaþtýrma becerisi ile birlikte içlerindeki yaratýcýlýðý ortaya çýkarmayý saðlayan etkinliklerdir. Drama çalýþmalarýmýzda; oyun kurgulama ve duygularýný yaþayabilme, baþka bir kimliðe bürünebilme, kendini ifade edebilme becerileri hedeflenmektedir.